NVSHVMomenteel 825
leden !
(Dat is  ca. 40% van de
beroepsgroep!)

NVSHV
Agenda
Beleidsplan
Van het bestuur
Triage
Congres
Management
Regio's
Vacatures
Links
Surfplank
Oproepen

 


Webm@ster

Thuis ook zo doortastend als op het werk??
En nog
géén lid???


 

Wat kan de NVSHV voor haar leden betekenen? 

Naast het voordeel aangesloten te zijn bij een beroepsorganisatie die bij ziekenhuisdirecties en overheden voor de positie van de SEH verpleegkundige opkomt, organiseert de NVSHV tal van activiteiten voor haar leden.
Het jaarlijks terugkerende congres is een evenement dat door leden en niet-leden uit Nederland en België druk bezocht wordt. Voor het management wordt elk jaar een dag georganiseerd waar specifieke management onderwerpen of vraagstukken aan de orde komen.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden er een aantal lezingen voor de beroepsgroep gegeven. 

Ook op regionaal niveau worden er thema-/communicatiebijeenkomsten en lezingen georganiseerd. De regionale bijeenkomsten hebben als doelstelling de onderlinge contacten in de regio te versterken en ervaringen uit te wisselen. Bij de NVSHV staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om de kwaliteitsstandaard op peil te houden, participeert de vereniging in tal van werkgroepen. Onze vereniging is bijzonder actief betrokken in verschillende projectgroepen. Een voorbeeld is de werkgroep registratie gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Door de aanbieders van zorg, waartoe ook de verpleegkundige beroepsgroep behoort, is afgesproken kwaliteitssystemen te ontwikkelen en in te voeren om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Overheid, zorgaanbieders, patiënten-/consumentenorganisaties en financiers hebben afspraken gemaakt de komende jaren maatstaven te ontwikkelen, waardoor de beoordeling van kwaliteit van zorg kan plaatsvinden. Een projectgroep onder leiding van het Ministerie van VWS is gestart met het beschrijven van kwaliteitssystemen betreffende de spoedeisende hulpverlening. Door participatie bij het College van ziekenhuisvoorzieningen ten aanzien van het rapport bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor spoedeisende hulp afdelingen heeft de NVSHV een belangrijke bijdrage geleverd en zijn normen aangepast. Doelstelling is om vanuit verpleegkundig perspectief de kwaliteit van zorg inhoud te geven. De te ondernemen activiteiten van de NVSHV zijn gericht op het ontwikkelen van een eisenkader beroepsuitoefening van de spoedeisende hulp verpleegkundigen. Deze activiteiten hebben betrekking op het ontwikkelen van protocollen, het ontwikkelen van (een) beroepscode/gedragsregels van de SEH verpleegkundige, toetsingsinstrumenten en kwaliteitseisen waaraan de SEH werkplek dient te voldoen. 

Het tijdschrift Triage geeft u actuele informatie op vakinhoudelijk gebied. Collega’s en vooraanstaande medische specialisten schrijven interessante artikelen met betrekking tot de spoedeisende hulpketen. Door lid te worden van onze vereniging ontvangt u het tijdschrift Triage gratis en heeft u bovendien een aanzienlijke korting op deelname aan onze congressen.

Onderwijs. 

De NVSHV ziet onderwijs als één van de belangrijkste instrumenten om kwalificaties bij beroepsbeoefenaren aan te brengen. Door een systeem van onderwijskwaliteitsbewaking in te stellen, stijgt de kwaliteit van de geleverde zorg aan de patiënt. De onderwijsraad heeft voor de komende jaren de volgende onderdelen op het onderwijsprogramma staan: 

De ontwikkeling van een, op het gevalideerde beroepsdeelprofiel (functieprofiel) gebaseerd, opleidingsprofiel ten behoeve van de basis verpleegkundige vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige.

Het opnemen van gekwalificeerde SEH verpleegkundigen in een systeem van registratie van gespecialiseerde verpleegkundigen, in aansluiting bij AVVV-ontwikkelingen.

Systematisch inventariseren van bij- en nascholingsprogramma’s gericht op de SEH verpleegkundige.
Het opstellen van toetsingscriteria waaraan, op de SEH-beroepsinhoud gerichte bij- en nascholing dient te voldoen.
Studiepunten worden toegekend aan bij- en nascholingsprogramma’s, erkend op grond van de vooraf opgestelde toetsingscriteria.
Onderwijsprogramma’ s worden ondergebracht in een door de NVSHV op te zetten registratie systeem van erkende bij- en nascholingsprogramma’s, aansluitend op landelijke ontwikkelingen hierin.
Nieuw uitgebrachte bij- en nascholingsprogramma’s op het gebied van de SEH verpleegkunde worden getoetst aan opgestelde criteria en voorzien van studiepunten.
Bepaling van het aantal studiepunten welke door de SEH beroepsbeoefenaar behaald dient te worden om in het registratiesysteem te blijven of opgenomen te worden.
Eenmaal per drie jaar worden alle in het betreffende systeem opgenomen opleidingsprogramma’s opnieuw aan de gestelde eisen getoetst.

Terug naar boven.

Welke activiteiten onderneemt de NVSHV? 

Jaarlijks een congres voor de beroepsgroep.
Op regioniveau worden themabijeenkomsten georganiseerd.
Uitgave van het tijdschrift Triage.
Het organiseren van een managementdag met relevante onderwerpen.
Het ontwikkelen van kwaliteitssystemen binnen de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH)
Het ontwikkelen van een eisenkader waaraan protocollen moeten voldoen en het ontwikkelen van protocollen in multidisciplinair verband.
De NVSHV participeert in het project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).
Neemt deel aan de werkgroep registratie gespecialiseerde verpleegkundigen, met vertegenwoordigers uit een aantal specifieke beroepsorganisaties (AVVV).
De projectgroep kwaliteitszorg bestaande uit vertegenwoordigers uit de regio en het bestuur werken aan het optimaliseren van de kwaliteit in het totale traject.
Deelname aan diverse kwaliteitsprojecten betreffende de SMH/GHOR met het Ministerie van VWS, Binnenlandse Zaken en Koninkrijk­relaties en overige beroepsorganisaties.
Doordat de vereniging aangesloten is bij de AVVV wordt de positie van de NVSHV leden versterkt.
Samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Ambulance Vereniging (NAV) en de Nederlandse Vereniging van Traumatologie (NVT).
Op verzoek van de SEH afdelingen kan de NVSHV zorgen voor coaching en begeleiding van het management.

  

Organisatie NVSHV. 

De vereniging bestaat uit een bestuur en wordt ondersteund door de regioteams van de respectievelijke regio's noord, oost, zuid en west. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen, commissies en raden. Door tal van externe organisaties wordt steeds meer een beroep op de NVSHV gedaan om deel te nemen aan werkgroepen of commissies. Om al deze activiteiten vorm te geven, zoeken wij enthousiaste leden om het bestuur op deelgebieden te ondersteunen.

Wilt u meer weten over onze vereniging dan kunt u contact opnemen met het bestuur of met de regioteams. Wilt u lid worden van de NVSHV, mail dan even naar het secretariaat.

 

 

Terug naar boven.
Lees ons gastenboek.
Teken ons gastenboek.
Dreambook


FastCounter by bCentral

 

 

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
©2000

 

| NVSHV | Beleidsplan | Management | Regio's | Agenda | Triage |
| Surfplank | Congres | Vacatures | Links |
                      
©2000, NVSHV
                      dC-webdesign
                      
| Disclaimer |